طراحی دوربین های فروسرخ SWIR و حرارتی

  تخصص ها   بازدید: 116

هوا و آب ،  امداد و نجات و...دارد. طراحی بر پایه مشخصات اسمی انجام می شود.

 

uncooled طراحی می شوند.

چاپ