ساخت و تهیه قطعات اپتیکی در مراکز همکار

  تخصص ها   بازدید: 111

مشخصات قطعات اپتیکی از طراحی استخراج می شود. اطلاعات مورد نیاز برای سفارش و نقشه های ساخت آنها تهیه و به مراکز همکار برای تولید ارسال می شود

چاپ