طراحی سامانه های اپتیکی و الکترواپتیکی

  • همچنین امکان سنجی برآورده کردن الزامات ، طراحی و ساخت در پروژه های اپتیکی انجام می شود.
  • طراحی سامانه ها با طراحی مفهومی بر اساس الزامات خواسته شده  انجام می شود. گام بعدی طراحی و بهینه سازی اپتیک و الکترواپتیک است. طراحی اپتومکانیک بر پایه این طرح اپتیکی انجام می شود. پس از نهایی کردن طرح، نقشه های ساخت تهیه می شود.
  • طراحی با توجه به بهینه بودن ابعاد ، وزن ، کیفیت تصویر ، دسترس پذیری قطعات و قیمت محصول انجام می شود.


چاپ