تهیه و تدوین استاندادهای سامانه های اپتیکی

  • استانداردهای مورد نیاز هرسامانه برای مشتری اعلام و تهیه می شود.
  • استاندارد های داخلی سامانه های اپتیکی به درخواست مشتری و مراکز مسئول  و با همکاری سازمان استاندارد تهیه و تدوین می شود.

 


چاپ