مهندسی معکوس سامانه های اپتیکی و الکترواپتیکی

مهندسی معکوس یک سامانه اپتیکی با اندازه گیری پارامترهای عملکردی شروع می شود. در گام بعدی ابعاد سامانه و اجزاء اندازه گیری می شود. مشخصات قطعات استخراج می شود. بر اساس اندازه گیری ها سامانه باز طراحی می شود و در صورت لزوم کمی بهینه سازی می شود. طرحواره سامانه استخراج می شود و نقشه های ساخت تهیه می شود.


چاپ