آموزش

مبانی تئوری مورد نياز طراحی اپتيک و آزمون های عملکردی به صورت کاربردی آموزش داده می شود.
آموزش مهندسی اپتيک (مبتدی، حرفه ای و پیشرفته)
آموزش آزمون عملکرد سيستم های اپتيکی(عملی و نظری)
آموزش روش کار با  قطعات و سيستم های مورد نياز برای تجهيز آزمايشگاه
نحوه تست سيستم های اپتيکی و برپايی چيدمان تست با تجهيزات آموزش داده می شود.

 


چاپ