مشاوره انتخاب و خرید

به مشتری برای انتخاب سامانه بر اساس نیاز و مشخصات پروژه مشاوره داده می شود. استانداردهای انتخاب سامانه و پارامترهای عملکردی آن برای انتخاب درست در اختیار مشتری قرار داده می شود.
شرکت های توليد و فروش قطعات و سامانه های مورد نياز معرفی می شود. در صورت وجود چند منبع برای تهيه يک سيستم، بين آنها از نظر قيمت، امکان تهيه و مشخصه کاری مقايسه انجام می شود.

 


چاپ