طراحی مفهومی

امکان سنجی و طراحی مفهومی پروژه های اپتیکی بر پایه الزامات سامانه، درخواست مشتری و استانداردها انجام می شود. طراحی و بهینه سازی سامانه اپتیکی با توجه به مشخصات اسمی سامانه، ویژگی های سامانه های مشابه موجود و قابلیت تهیه انجام می شود. با توجه به حساسیت سیستم و کیفیت مورد انتظار و هزینه های سامانه قطعات و زیرسامانه ها تلرانس گذاری می شوند. در دسترس بودن مواد، قیمت و هزینه  در طراحی اعمال می شود.

    

 

 

 

 


چاپ