طراحی ، ساخت و آزمون دوربین های تصویربرداری هوایی و ماهواره ای

اكثر ماهواره­هاي دورسنجي داراي دوربين تصويربرداري در ناحیه مرئی  و تابش سنجي فروسرخ ميانه و حرارتي هستند. با توجه به طراحي و ساخت ماهواره­هاي سنجشي و تجهيز آن به ابزارهاي تابش سنجي و تصويربرداري در ناحيه فروسرخ، داشتن آزمايشگاه تست و کاليبراسيون در ناحيه فروسرخ ضروري است.

آزمون­های موردنياز اپتيکی و الکترواپتيکی و محيطی براساس مشخصات سيستمی ، استانداردهای محيطی، تشعشعی و سازگاری الکترومغناطيسی مانندMIL-STD-810  ، MIL-STD-883  ، ECSS-E-10-03A و….  استخراج می­شوند.

آزمون عملکردی اجزای ساخته شده براي بررسي تطابق با مشخصات طراحي انجام مي­شود و در مرحله نهايي تصويربردار اپتیکی و  حرارتي مونتاژ، كاليبره  و تست  مي­شود. روش کاليبراسيون زمينی سيستمی طراحی و تهیه می­شود.


چاپ