طراحی و حسگرهای فوتونیک

آشکارسازی حساسيت بالای حسگرهای فوتونيک در سالهای اخير بسيار مورد توجه است. علت آن تقاضای برای آشکارسازی جهت توسعه صنعت داروسازی و تشخيص طبی است.   تقاضای روز افزونی برای سنسورهای بدون برچسب وجود دارد. بيوسنسورهای فوتونيک ويژگی هايی نشان می­دهند که آنها را جايگزين ابزار و روش های تشخيص فعلی می کند. بيو سنسورهای فوتونيک به طور ويژه قادر به آشکارسازی بلادرنگ با استفاده از يک طرح بدون بر چسب هستند. آشکارسازی فوری در مراحل اوليه بيماری بسيار اساسی و ضروری است، اما روش های رايج تشخيص دشوار و پرهزينه و زمان بر هستند که دسترسی بيمار به تشخيص موثر را به تاخير می اندازد. بنابراين نياز به توسعه ابزار آزمايشگاهی فوق العاده سريع برای آشکارسازی بلادرنگ و بدون برچسب است که امکان آشکارسازی تمرکز حداقل يک بيومارکر طبی خاص را با روش آسان در زمان کوتاه فراهم کند. اين سنسورها را می توان کوچک سازی کرد که مزايای متعددی دارد.

طراحی و ساخت حسگرهای فوتونيک شيميایی و زيستی بر اساس سفارش و نياز مشتری انجام می شود.


چاپ