طراحی دوربین های فروسرخ SWIR و حرارتی

  • دوربین ها و سنجنده های فروسرخ کاربردهای فروانی در پایش منابع طبیعی ، آتش ، آلودگی

هوا و آب ،  امداد و نجات و...دارد. طراحی بر پایه مشخصات اسمی انجام می شود.

 

  • دوربین های حرارتی با توجه به الزامات و درخواست مشتری با آرایه دتکتورهای cooled یا   

uncooled طراحی می شوند.


چاپ