طراحی و چیدمان آزمون های عملکردی سامانه های اپتیکی

  • آزمون های عملکردی و پارامترهای آنها تهيه می شود. اين آزمون ها به منظور آزمون سامانه های اپتيکی در راستای  مأموريت و مشخصات اسمی انجام می شود. الزامات و طرح آزمونهاي سامانه های اپتیکی تدوین می شود.
  • الزامات سامانه های اپتیکی و الکترواپتیکی و روش آزمون برای صحت سنجی الزامات تهيه و تدوين می شود.
  • ليست سامانه ها ، زير سيستم ها و قطعات مورد نياز برای آزمون ها تهيه می شود.


چاپ