طراحی، برپایی و تجهیز آزمایشگاه اپتیک، الکترواپتیک و فروسرخ

  • تجهیزات مورد نياز برای راه اندازی آزمايشگاه با توجه به مأموريت تعيين شده برای آزمايشگاه و محدوده کاری آن از نظر ابعاد سيستم های تست شونده ، ناحيه طول موجی و....، مشخصات کاری تجهیزات ، زير سيستم ها و قطعات آنها برای انجام مأموريت تعیین می شود.
  • ليست نيازمندی های آزمايشگاه برای تکميل قطعات، تجهیزات و زيرسيستم ها تهيه می شود.
  • موجودی آزمايشگاه (در صورت تجهیز اولیه آزمایشگاه) با ليست تجهیزات ، زير سيستم ها و قطعات مورد نياز مقايسه می شود.  نواقص آزمايشگاه،  امکان استفاده از قطعات و زير سيستم ها ی موجود ، امکان تکميل تجهیزات و زير سيستم های موجود بررسی می شود.

 


چاپ